BUSINESS KNOW-HOW

Proces verbal – ce este și când îl folosim?

Scurtă definiție și lămuriri 

Procesul Verbal este documentul cel mai des utilizat în majoritatea domeniilor de activitate. 

In general, Procesul-verbal este conceput ca un raport simplu și la obiect care consemnează anumite constatări, acte juridice, fapte, declarații sau situații.

Nota importanta:

Deși denumirea lui include cuvantul “Verbal”, acesta se întocmește mereu în formă scrisă.

Într-un sens mai larg, Procesul verbal poate fi considerat ca un act prin care o autoritate publică autorizată primește o declarație, o plângere sau un denunț, notează o infracțiune sau înregistrează rezultatul operațiunilor efectuate în vederea la adunarea dovezilor.

Procesele verbale în diferite domenii de activitate

(cateva exemple):

În domeniul economic și comercial se folosesc printre altele Procese-verbale de:

 • predare primire a unei gestiuni
 • inventariere
 • predare-primire mijloace fixe / echipamente / produse, documente
 • constatare și sanctionare a contraventiilor întocmit de personalul cu atribuții de inspecție fiscală, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • ședința / comisie / adunare generala / sesiune

Instanța și activitatea de judecată întocmește printre altele Procese-verbale de:

 • consemnare a mărturiei unei persoane / opiniei unui expert
 • constatare a unei stări de fapt 
 • urmărire sau predare a bunurilor mobile şi imobile
 • înmânare a citaţiei sau a actelor de procedură

În Dreptul muncii se utilizează Procese-verbale de:

 • control, elaborat de inspectorul muncii împotriva unui angajator care notează una sau mai multe încălcări;
 • constatare și sanctionare a contraventiilor întocmit de reprezentanții ITM
 • ședință a Consiliului de conducere
 • întrunire a Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă (CSSM)

Dreptul penal folosește Procese-verbale de:

 • constatare la faţa locului
 • de percheziţie
 • de constatare dat unui automobilist care a comis o încălcare a regulilor de circulatie în trafic. 

În domeniul Construcțiilor se întocmesc procese verbale de:

 • receptie partiala
 • constatare privind stadiul realizării construcției
 • receptie finala
 • predare-primire a construcției

Faptul că acest tip de document este utilizat în atat de mult domenii diferite determină existența unei game foarte largi de variante în ceea ce privește forma și conținutul documentului, iar în anumite situații modelul de PV care se va utiliza este reglementat prin lege.

Un exemplu elocvent în acest caz este binecunoscutul Proces-verbal de constatare a contravenției în domeniul circulației pe drumurile publice. Cum forma și conținutul acestuia sunt reglementate prin lege, pentru modificarea conținutului care a intrat în vigoare in februarie 2019, s-a promulgat “Ordinul nr. 125/2018 pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenției, utilizat în activitatea de control în domeniul circulației pe drumurile publice”.

Proces verbal 1

 

Factori importanți în întocmirea unui PV

Deasemenea este important să ținem cont de faptul ca mai mulți factori pot determina sau influența:

Importanța și valoarea Procesului Verbal

Deși în general documentul are valoarea unor simple informații, atunci cand este emis de anumiți funcționari publici reprezentanți ai unor instituții de stat, Procesul verbal poate constitui o dovada autentica in sine. Așa se întâmplă cu Procesele verbale de constatare a contravențiilor, indiferent ca acestea sunt emise de Politie sau ANAF.

Informațiile care trebuie să apară în mod obligatoriu in aceste formulare

De exemplu cu privire la Procesul-verbal de constatare a contravenției în domeniul circulației pe drumurile publice, în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 la Art.16 se precizeaza exact care sunt elementele obligatorii pentru un astfel de formular. Deasemenea, Art.17 precizeaza elementele a căror lipsă atrage după sine nulitatea absolută a respectivului document:

Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Semnăturile obligatorii și numărul de exemplare

Orice proces verbal ar trebui sa fie semnat cel puțin de persoana care l-a întocmit. În general trebuie însă semnat și de persoana ale cărei cuvinte sau acțiuni sunt transcrise precum și de persoana căreia îi este destinat raportul. Deasemenea, procesul-verbal poate fi întocmit în mai multe exemplare iar acestea pot fi destinate diferitelor persoane.

De exemplu în cazul Asociațiilor de proprietari/locatari, conform Normelor de aplicare a legii 230/2007 sunt stabilite clar numărul de exemplare și semnăturile necesare pe procesele verbale întocmite. Astfel,

– Procesul-Verbal al adunării generale de constituire a asociaţiei de proprietari se întocmește în două exemplare originale și se semnează de către toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul (Art.7)

– Procesele verbale ale hotărârilor adunărilor generale se semnează de către toţi membrii comitetului executiv şi se comunică, în scris, tuturor proprietarilor(Art.25)

Formular standard sau propriul model?

Forma si continutul anumitor procese verbale sunt clar stabilite prin lege, iar unele dintre acestea se încadrează în categoria formularelor cu regim special. Printre acestea se afla:

 • Proces-verbal de casare a formularelor cu regim special, aprobat cu Ordinul 743/2004 (aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă)
 • Proces Verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora, aprobat cu Ordinul nr. 373/2015
 • Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, destinat utilizării în activitatea de control a persoanelor cu atribuții de control din cadrul Corpului de Control al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, aprobat cu Ordinul nr. 1360/2020
 • Proces-verbal de constatare a contravenției în domeniul circulației pe drumurile publice, modificat cu Ordinul nr. 125/2018 

Si bineinteles, dacă se folosesc formulare cu regim special, atunci trebuie întocmit și un proces verbal de inventariere a acestora.

Proces verbal 2

Nu în toate domeniile exista prevăzute formulare standard sau cu regim special, însă în multe situații întocmirea și înregistrarea Procesului-verbal este obligatorie. Așa se întâmplă de exemplu în cazul Adunării generale a unei Companii sau a unei Asociații de proprietari.

Cel mai adesea în privința întocmirii Procesului-Verbal din domeniul privat, reglementările nu impun un anumit format. Fiecare Companie sau Asociație de proprietari are posibilitatea să-și stabilească propriul model. Important este ca acestea să includă informațiile absolut necesare și să reflecte cât mai exact deliberările în urma cărora sunt întocmite.

Caracteristici standard ale unui Proces verbal

Să includă informațiile obligatorii

 • data și locul întocmirii;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care fac parte cei prezenți;
 • un rezumat al acțiunilor pentru care se întocmește documentul;
 • concluziile trase sau rezoluțiile adoptate;
 • documentele care au fost prezentate;
 • alte mențiuni specifice în funcție de tipul de proces verbal;
 • semnăturile celor implicați

Să respecte un anumit șablon (model tipizat)

Aceste documente se elaborează destul de des si tocmai de aceea este esențială o anumită standardizare care sa usureze întregul proces. Prin urmare, un tipizat (model) se dovedește a fi de mare ajutor în definirea unui mod standard de a prezenta conținutul fiecărei întâlniri. Acest lucru va fi foarte util și în eventualitatea accesarilor ulterioare ale informațiilor înregistrate în PV arhivate pentru că va ușura foarte mult găsirea informațiilor în interiorul formularelor. 

Să includă succint ordinea de zi (în cazul celor aferente ședințelor)

Principalele puncte a ordinii de zi ar trebui incluse de la bun început în procesele verbale. Dealtfel acest lucru poate fi inclus chiar în modelul standard care va fi utilizat. În acest fel va fi mai ușor urmărirea tuturor subiectelor dezbătute precum și includerea în textul raportului a tuturor discuțiilor și a deciziilor luate.

Înregistrările sa fie clare concise, si neutre

Informațiile înregistrate într-un Proces verbal trebuie sa fie explicite, scurte si impartiale. Documentul trebuie sa reflecte strict ceea ce s-a prezentat / discutat / stabilit, fără sa includa opinia editorului sau vreun fel de informații irelevante. În schimb, redactarea ar trebui sa cât mai precisă posibil, cu adăugarea de elemente concrete cum ar fi numerele și datele.

Să relateze corect și obiectiv informațiile

Părerile personale sau discuțiile pe langa subiectul propriu-zis nu-si au locul într-un Proces Verbal bine întocmit. Pentru a evita transcrierea tuturor discuțiilor suplimentare și pentru a rămâne la o versiune rezumată a dezbaterilor este foarte utilă respectarea liniilor stabilite în modelul standardizat stabilit a fi utilizat. În acest fel va fi mult mai ușor pentru persoana care întocmește documentul sa evite includerea unor informații inutile, incorecte sau fără relevanță pentru subiectele dezbatute.

Întocmirea documentului să se încheie odată cu semnarea

Pe parcursul intocmirii si editării Procesului-verbal pot fi făcute orice modificări sunt considerate necesare. Deasemenea, dacă persoana care completeaza documentul are nevoie de lămuriri sau informații suplimentare referitoare la anumite intervenții pe care poate nu le-a înregistrat complet, le poate solicita pe parcursul fazei de redactare a documentului.

Insa, odata aprobat, semnat și parafat, un proces Verbal, acest nu ar mai trebui modificat sub nicio forma si aceea va fi forma lui finală. Pentru orice modificări sau adăugiri ulterioare ar trebui redactat un document suplimentar.

Numerotarea Proceselor Verbale

Atunci când este vorba despre Procesele verbale cu regim special, înserierea şi numerotarea acestora se face conform unor norme clar stabilite pentru documentele de aceasta natura. Dealtfel în cazul acestora toate detaliile sunt publicate în cadrul instrucțiunilor de tipărire anexate Ordinului care a stabilit caracteristicile.

Proces verbal 3

În schimb, în cazul Asociațiilor de proprietari de exemplu, legea nu prevede un anumit model de întocmire, numerotare sau indosariere pentru Procesele verbale ale adunărilor/ședințelor. Insa, apare precizarea ca acestea trebuie consemnate ”în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari”. Prin urmare, Procesele verbale se vor numerota și îndosaria cronologic într-un dosar special creat pentru acestea. Niciun alt document nu fi inclus și nu va primi număr de ordine în acest registru.

Reglementări ce pot afecta temporar normele de întocmire a unui Proces verbal

Tinand cont de importanța acestuia document, atunci cand intervin situații care interferă cu emiterea și semnarea Proceselor Verbale, se iau măsurile corespunzătoare. Așa s-a intamplat în 2020 pe durata stării de urgență instituite în contextul epidemiei de Covid. 

La acel moment, pentru un interval de timp s-au aplicat noi reglementări cu privire la desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor / asociaților (AGA)  a societăților, prin mijloace de comunicare la distanță.

Acest lucru a fost făcut cu Ordonanță de Urgență nr. 62 din data de 7 mai 2020 și bineînțeles că a inclus și precizări cu privire la Procesul Verbal aferent AGA (Art. 4, Alin 3,4).

S-a menținut obligativitatea întocmirii documentului, s-au precizat condițiile în care acesta va fi semnat și noile elemente care trebuiau incluse:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 62 din 7 mai 2020

Articolul 4

(3) Președintele consiliului de administrație ori administratorul cu puteri de reprezentare sau, după caz, președintele directoratului ori persoana împuternicită de acesta, în cazul în care președintele sau administratorul ori președintele directoratului se află în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția, împreună cu, acolo unde este posibil, un angajat al societății desemnat de președintele consiliului de administrație sau de administrator ori de președintele directoratului în calitate de secretar tehnic vor întocmi și vor semna un proces-verbal al adunării în care se va indica:

a) îndeplinirea formalităților de convocare conform prezentei ordonanțe de urgență;

b) decizia organului statutar care are competența de convocare a adunării generale privind organizarea adunării exclusiv prin vot prin corespondență;

c) numărul total de acționari/asociați care și-au comunicat votul, numărul total de acțiuni/părți sociale și drepturi de vot pentru care s-a exprimat în mod valabil votul prin corespondență;

d) îndeplinirea/neîndeplinirea cerințelor de cvorum, exclusiv potrivit voturilor prin corespondență;

e) hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot aferente fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care acționarii/asociații au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;

f) acționarii/asociații care au votat contra unor hotărâri și au solicitat menționarea opoziției lor în procesul-verbal.

(4) Împuternicirea prevăzută la alin. (3) poate fi transmisă de președintele consiliului de administrație ori de administrator sau, după caz, de președintele directoratului prin orice mijloc de comunicare care asigură comunicarea textului.

 

Cele mai folosite modele de PV

Proces verbal de predare-primire bunuri/produse

Acest PV constituie mijloc de probă pentru dovedirea predarii- primirii bunurilor/produselor.

Înafară de datele de identificare ale părților, numărul documentului data și locația la care a fost semnat, acest proces verbal trebuie sa includă toate detaliile importante cu privire la bunurile predate. Deasemenea este important sa se menționeze atat starea calitativă cât și cea cantitativă pentru a se evita orice neclarități ulterioare.

Bineînțeles documentul trebuie semnat de cel care face predarea precum și de cel care primește bunurile.

Proces verbal de predare-primire bunuri/produse în format Google Docs

Proces verbal de predare-primire bunuri/produse în format Word

Proces verbal de predare-primire servicii

Acest PV se întocmește atunci cand este efectuată o mișcare prin care se transmit drepturi și obligații referitoare la anumite servicii prestate de cel care predă către beneficiarul acestora. Se întocmește în două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Ca elemente standard in acest tip de Proces verbal trebuie sa includa:

 • Seria și numărul documentului
 • Data și locul întocmirii;
 • Părțile interesate cu date de identificare;
 • Elementele predate (serviciile prestate, produsele rezultate din prestarea acestor servicii, documentele însoțitoare);
 • Mentiuni referitoare la elementele predate;
 • Semnăturile părților interesate;

Proces verbal de predare-primire servicii în format Google Docs

Proces verbal de predare-primire servicii în format word

Proces verbal de punere în funcțiune

Se întocmește pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum și clădirile și construcțiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în functiune la terminarea probelor tehnologice

Proces verbal de punere în funcțiune în format Google Docs

Proces verbal de punere în funcțiune în format Word

Procesul verbal pentru ședința cu părinții

În acest document se consemnează ordinea de zi și cele discutate în cadrul ședinței. Trebuie semnat de către toți participanții la finalul fiecărei întâlniri. Pentru anul de invatamant 2020-2021 au fost incluse în PV întocmit în urma sedintei cu parintii și informarea, dezbaterea și normele de respectat în contextul epidemiei.

Proces verbal pentru ședința cu părinții în format Google Docs

Proces verbal pentru ședința cu părinții în format Word

Proces verbal al Adunări Generale a Asociației de Proprietari

Într-un proces verbal al AG a asociației de proprietari va cuprinde toate discuțiile care au avut loc precum și hotărârile adoptate. Încă de la începutul formularului se vor specifica locația unde se desfășoară adunarea, cine o conduce și care este ordinea de zi. In continuare se prezinta pe scurt discuțiile pe fiecare punct al acesteia.

Se vor menționa luarile de cuvant, propunerile, voturile și rezultatul acestora. Procesele verbale ale adunării generale a asociației de proprietari vor fi încheiate odată cu semnarea acestora la finalul ședinței de către către toţi membrii comitetului executiv şi se vor comunica în scris, tuturor proprietarilor

Proces verbal al Adunări Generale a Asociației de Proprietari format Google Docs

Proces verbal al Adunări Generale a Asociației de Proprietari format Word

Modalități de întocmire a procesului-Verbal

Proces verbal tipizat pe hartie

Aceasta modalitate de întocmire a procesului-verbal se folosește atât în cazul celor care se încadrează în categoria formularelor speciale, precum și în cazul celor care au modele standardizate.

În ambele cazuri completarea formularului se face manual. Pentru fiecare formular vor trebui completate de fiecare data toate datele de identificare ale părților implicate. Chiar dacă emitentul este de fiecare data acelasi, informațiile despre acesta trebuie completate în totalitate pe fiecare proces verbal emis. La fel se întâmplă și în situația în care mai multe PV sunt emise pentru același client, și pentru acesta se vor completa toate datele de identificare pe fiecare formular în parte.

Seria și numărul fiecărui formular emis se dă în ordine cronologică crescătoare. Prin urmare este indicată o atenție crescută în aceasta privinta. Foarte utilă este verificarea numărului PV anterior de fiecare data cand se întocmește un formular nou, pentru a se aloca numărul corect.

PV – Formulare cu regim special

Procesele verbale de constatare a contravențiilor sunt un exemplu foarte cunoscut în aceasta privinta. Indiferent de autoritatea emitenta, pentru aceste formulare trebuie respectate toate caracteristicile de tipărire indicate în lege.

Exemplul dat face parte din Ordinul pentru aprobarea modelului si continutului PV de constatare și sanctionare a contraventiilor folosit de Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul național de prevenire și combatere a spălării banilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 57/2021

Proces verbal 4

PV – Formulare cu format standard

Aceste procese verbale sunt cele ale cărui format poate fi adaptat mai multor situații fără a necesita modificări în textul formularului.

Aceste formulare se pot găsi în magazinele de specialitate (librării sau papetarii). In general sunt legate sub forma de carnete cu formulare tiparite pe hartie normala, iar în aceasta situație se va folosi coala indigo pentru a le completa în numărul de exemplare necesar. Deasemenea se pot achizitiona în carnete tiparite pe hartie autocopiativa in 2 exemplare de culori diferite

Un exemplu elocvent în acest caz sunt:

 • Procesul verbal de predare-primire bunuri / produse care poate fi completat pentru o gama foarte larga de produse;

sau

 • PV de recepție care se utilizează pentru mijloacele fixe independente care nu necesita montaj și nici probe tehnologice, acestea considerandu-se puse în funcțiune la data achiziționării lor.

Proces verbal format editabil

Cu excepția celor incluse în categoria formularelor cu regim special, orice PV poate fi întocmit, editat și completat într-un document Word sau Excel.

Condiția este să conțină toate informațiile obligatorii și să fie scoase la imprimanta în atâtea exemplare câte sunt necesare a fi semnate în original.

Ori de cate ori se întocmește un PV intr-un format editabil, vor trebui completate din nou datele de identificare ale părților implicate în formularul tipizat. Dacă emitentul este întotdeauna același atunci datele lui de identificare pot fi salvate ca parte integranta a formularului. Ulterior se vor completa doar datele de identificare ale celeilalte parti implicate.

Deasemenea obiectul intocmirii procesului verbal va trebui actualizat de fiecare data si se recomanda o atentie sporita la numerotare. Se recomanda verificarea ultimului număr dat astfel incat sa se respecte numerotarea în ordinea corecta.

Proces verbal emis dintr-o platformă digitală

Tehnologia avansează și odată cu ea se imbunatateste remarcabil și modul în care ne desfășurăm activitatea. În prezent avem posibilitatea sa emitem un proces verbal în cel mai comod mod posibil, și anume prin utilizarea unui program specializat.

Platforma online MyWiz este soluția la cheie care vine în ajutorul antreprenorilor din segmentul IMM. Pe langă managementul financiar cu servicii de contabilitate incluse, platforma-digitală oferă inclusiv posibilitatea emiterii documentelor atat de importante pentru desfășurarea în condiții optime a activității firmei. Procesele verbale, alături de Contracte cu Anexele si Actele adiționale aferente se pot întocmi în sabloane predefinite sau personalizate. 

O astfel se soluție permite preluarea automată din baza de date a informațiilor de identificare atat a emitentului cât și a clientului,numerotarea automată conform parametrilor stabiliti, și păstrarea istoricului proceselor verbale emise. Se elimina astfel erorile ce pot apărea atunci cand aceste documente se completează manual pe hârtie sau sunt întocmite în format editabil.

Ca orice document emis din MyWiz, Procesul Verbal poate fi trimis prin email direct din aplicație, scos la imprimanta si descărcat în format pdf.

 

Procesul-verbal  în cultura internațională

În dreptul internațional nu este prevăzută o definiție precisă a Procesului-verbal. În general aceasta expresie este utilizată pentru a indica o varietate destul de mare de documente care pot avea forme diferite. 

De cele mai multe ori in acest tip de document întocmit în cadrul unor ședințe sau intalniri pe plan internațional

 • prezinta rezumatul ședintei
 • reflectă ceea ce s-a întâmplat în cadrul întâlnirii la conferințe, congrese sau comisii
 • indică principalele puncte discutate în timpul intalnirilor organizațiilor

Atunci cand este utilizat în drept internațional și diplomație, Procesele verbale sunt documentele prin care se adopta, de comun acord, corecții la textul unui tratat. De reținut însă că în aceasta situație documentul este folosit doar pentru corecții tehnice minore și necontestate care nu modifica substanța tratatului.

Deasemenea, în limbajul diplomației moderne, pentru procesul verbal ale ședințelor unei conferințe sau congres se foloseste denumirea de „protocol”.  Acestea, deși sunt semnate de plenipotențiarii prezenți, de cele mai multe ori au doar forța unor angajamente verbale

Alte denumiri folosite pentru Procesul Verbal 

Desi fac referire in principiu la acelasi document/raport, la nivel internațional sunt folosite mai multe denumiri pentru Procesul-verbal. De exemplu:

Atunci cand se face referire la Procesul verbal pentru o contraventie:

 • România – obișnuim să spunem simplu “constatare”
 • Statele Unite –  se folosesc și cuvintele “proceedings”(serie de activități care implică o procedură formală) sau ”ticket” (o notificare oficială a unei infracțiuni de circulație)
 • Olanda – inafara de “proces-verbaal” se mai folosesc “bekeuring”, “boete” sau “geldboete” care pot fi traduse mai degraba ca amenda, dar fac referire la PV

Atunci cand se face referire la procesele verbale întocmite în alte împrejurări:

 • România – cu ceva vreme în urmă se folosea expresia “dare de seamă”, deasemenea mai folosim “raport” si, mai nou am adaptat din engleza expresia “minuta ședinței”
 • Statele Unite se folosesc și expresiile “minutes” (minute) sau “proceedings” (rezumatul oficial al întâlnirii)
 • Olanda vom intalni si “notulen” (note) sau “protocol” (rezumatul oficial al întâlnirii)

Etimologia expresiei

De multe ori în ceea ce privește termenii folosiți în știință sau drept nu sunt luați ca atare, in sensul lor comun, mai degrabă aceștia fiind utilizați în sensul științific.

În cazul expresiei Proces-verbal cel de-al doilea cuvânt nu provine de la verbul “a verbaliza” care înseamnă rostit cu voce tare, ci din latinescul “verbum” care înseamnă “cuvant”. Drept urmare, se referă la o remarcă înregistrată (în scris) și nicidecum la o remarcă rostită. 

Deasemenea, în aceasta expresie cuvântul “proces” face referire la

Acțiune în justiție făcută pentru soluționarea unui diferend între două părți care sunt în litigiu sau pentru constatarea și sancționarea încălcării legilor statului; acțiune judecătorească; totalitatea actelor, documentelor adunate în vederea acestei acțiuni.” 

Prin urmare, expresia “Proces Verbal” poate fi explicată ca “înregistrarea unor acțiuni”.

Scurta istorie a termenului de Proces Verbal

La începuturile războiului de 100 de ani (1337 – 1453) regele Franței nu avea o armata permanentă. El își aduna trupele în funcție de necesități strict pe durata campaniilor după care îi trimitea înapoi. Problema era ca soldații nu prea se mai întorceau în satele lor. De cele mai multe ori ei formau grupuri care semanau moartea și dezolarea printre oamenii de rand furând și violând în timpul unor raiduri groaznice.

În fața unor astfel de provocări, procedurile obișnuite de justitie s-au dovedit total ineficiente.

În schimb aveau succes ofițerii de jandarmerie din cadrul armatei secundati la randul lor de sergenti călare sau pe jos, care predau verbal cazurile către singurii cu adevărat de temut la momentul respectiv, judecătorii. 

Aceștia din urma aveau dreptul sa pronunte sentințele în ultima instanța, adică fără drept de apel, și de cele mai multe ori constau în condamnarea la moarte prin spânzurare sau innec.

La momentul respectiv, nu puțini dintre sergenți, ca de altfel și alți oficiali publici, erau analfabeți. Așa că ei raportau verbal către superiorul lor ierarhic cu privire la diligența pentru care au fost încredințați. Prin urmare, toată procedura, inclusiv pronuntarea sentintei se desfășura fără nicio procedura scrisă iar acest fapt a determinat apariția expresiei de Proces Verbal.

Deși situația este diferită în zilele noastre și procesele verbale de azi iau forma scrisă, cuvântul “verbal” a rămas inclus în expresie.

Mentiuni ale utilizarii expresiei și definiția de la momentul respectiv se regasesc in documentul din 1367, Isambert, “Recueil général des anciennes lois françaises”, V, 261 din apr. FEW t.9, p.412a

act elaborat de o autoritate competentă și care stabilește un fapt care implică consecințe juridice

Proces verbal 5

Alte definiții înregistrate în documente de-a lungul timpului:

 • 1718 „scris despre ceea ce s-a spus sau s-a făcut într-o ședință, întrunire sau circumstanță oficială” (Ac.). Comp. de încercare * și adj. verbal * Fréquence absolue littéraire, : 373. Fréq. rel. littér.: xixes.: a)867, b)682; xxes.: a) 459, b) 204.
 • 1842 „act prin care un jandarm, un gardian rural constată o contravenție, o contravenție”, Balzac, Un Début dans la vie, OEuvres, t.1, p.606 ds Rob., flagrant s.v.

Modele editabile de Procese verbale

Sursă foto: Scott GrahamUnsplash

Noutăți