Finanțe pentru afacerea ta, Instrumente utile

Somația de plată

Somația de plată – document și acțiune

Somație de plată este termenul folosit atat pentru a identifica formularul folosit pentru a demara o anumită procedură cât și denumirea procedurii în sine.

Atunci cand vorbim despre acțiunea demarată printr-o Somație de plată, facem referire la procedura specială, facultativă şi sumară prin care un Creditor întreprinde o anumită acțiune împotriva unui Debitor.

Creditorul este acela, persoană sau instituție, care a acordat cuiva un credit și are de primit o datorie. În această situație termenul de credit poate face referire la furnizarea de servicii, vânzarea de bunuri sau împrumutul de bani.

Debitorul este datornicul, adică acela, persoană sau instituție, care în temeiul unui raport juridic este obligat sa să dea sau să (nu) facă ceva.

Prin documentul Somație de plată Creditorul îl înștiințează pe Debitor de datoria pe care o are și îi solicită stingerea acesteia, punându-i în vedere modul în care va acționa în continuare. 

Prin acțiunea de Somație de plată Creditorul poate obţine un titlu executoriu, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor. 

Creanțele în aceasta situație trebuie sa fie certe, lichide şi exigibile, și să reprezinte obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Somația de plată este unul dintre primii pași de făcut de către un Creditor atunci cand dorește să-și recupereze datoriile de la Debitori într-un mod simplu și eficient, fără cheltuieli prea mai de judecată.

 

Somația de plată în cazul Codului de procedură fiscală

În toate cazurile de rapoarte juridice în care sunt implicate autoritățile publice și bugetul de stat iar legea nu prevede altfel, se vor aplica prevederile din Codul de Procedură Fiscală. Dacă în acesta nu există dispoziții specifice pentru anumite situații, în masura posibilitatilor se vor aplica prevederile Codului civil și ale Codului de procedură civilă.

Când autoritățile publice în calitate de Creditor trebuie sa recupereze datorii de la contribuabili / platitori (Debitori) procedează la executarea silită. Pentru aceasta, primul pas pe care îl vor face este să-i transmită datornicului o Somație de plată cu titlurile executorii aferente și titluri de poprire.

Acest lucru este prevăzut de Codul de Procedură Fiscală la Articolul 230 Somația, Articolul 236 alin. 4 Executarea silită prin poprire, și respectiv de Codul de procedură Civilă la Articolul 729 alin. 1 Limitele urmăririi veniturilor băneşti.

 

Somația de plată transmisă va include elementele prevăzute de Articolul 46 din Codul de Procedură Fiscală (Legea 207/2015) precum și :

 • numărul dosarului de executare;
 • suma pentru care se începe executarea silită;
 • termenul în care cel somat urmează sa plătească suma prevăzută în titlul executoriu;
 • indicarea consecințelor nerespectării acesteia;
 • posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.

Conform legii, din momentul în care a primit Somația de plată și titlurile aferente (executorii și de poprire), Debitorul (datornicul) are 15 zile la dispoziție pentru a apela la una dintre măsurile propuse în Somație, și anume:

 • să-și plătească datoria și în acest fel să stinga debitul

sau

 • să notifice organul fiscal cu privire la intenția de a demara Procedura de mediere.

De asemenea, dacă Debitorul are de încasat de la autorități sau instituții publice atunci poprirea se va pune și pe aceste sume. În acest sens trebuie depus la organul fiscal un document eliberat de respectiv autoritate/instituție care sa certifice certitudinea, lichiditatea și exigibilitatea sumelor. De reținut: sumele aflate în litigiu nu sunt exigibile.

Ordine de aplicare:

 • ORDIN 3497 / 2.12.2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită.
 • ORDIN 727 / 13.03.2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015

Somația de plată și Procedura de mediere

Așa cum am văzut, Somația de plată include și mențiunea privitoare la posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere. Aceast fapt oferă posibilitatea de se identifica soluțiile optime pentru debitor în vederea stingerii obligațiilor fiscale, altele decât executarea silită. 

Pentru a apela la Procedura de mediere Debitorul trebuie ca în termen de maximum 15 zile de la primirea Somației de Plată sa notifice Fiscul despre acest fapt. De asemenea contribuabilul dator trebuie să anexeze acestei Notificări, documente și informații care sa justifice starea de dificultate financiară în care se află și lipsa disponibilităților bănești, precum și să argumenteze posibilitățile de plată într-o anumită perioadă de timp.

Model Notificare privind intenția de mediere

Din momentul în care primește Notificarea privind intenția de mediere, organul fiscal va înștiința debitorul despre primirea acesteia în maximum două zile. De asemenea, va organiza în termen de maximum 10 zile o întâlnire cu contribuabilul pentru a se:

 • clarifica obligația fiscală înscrisă în somația de plată și eventualele obiecții ale debitorului;
 • analiza situația economico-financiara a debitorului;
 • identifica soluțiile optime de stingere a obligatiilor fiscale.

Model Înștiințare privind organizarea medierii

 

Înștiințarea privind organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere se poate comunica și prin SPV (Spațiul Virtual Privat), dacă debitorul este înrolat în acesta.

Important de reținut: Doar în baza unor motive temeinic întemeiate, este posibilă reprogramarea acestei întâlniri, însă cu respectându-se termenul de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În caz contrar, organul fiscal va consemna neprezentarea debitorului în Procesul-verbal și imediat după semnarea acestuia executarea silită își va continua cursul.

În urma medierii se întocmește Procesul-verbal privind rezultatul medierii iar în acesta se vor consemna și dacă debitorul:

 • îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare pentru acordarea de înlesniri la plată:
  • eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a unor obligațiilor bugetare;
  • scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.
 • sau dacă are obligativitatea și posibilitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.

Model Proces-verbal privind rezultatul medierii

În situația în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită.

Ordin de aplicare

ORDIN 1757 / 28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare.

Model Somație de plată transmisă de ANAF

Pentru Somația de plată pe care un contribuabil o primește de la ANAF se folosește un formular a cărui model a fost aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice.

Model Somatie de plata ANAF

Acesta este în format A4 și se editează din sistem informatic, urmând a fi completat și utilizat în baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de  procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În baza acestor prevederi, în Somația primită de la ANAF vor fi incluse individualizat obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare.

Formularul de Somație de plată de la ANAF se întocmeşte în 2 exemplare originale de organul de executare silită. Dintre acestea, unul va fi înmânat debitorului iar celalat se va arhiva la dosarul de executare silită.

 

Valoarea datoriilor pentru care se emit Somații de plată

Somația de plată și titlul executoriu aferent se vor emite după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare restante, în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește:

 • 3000 lei pentru debitorii mari contribuabili 
 • 1500 lei pentru debitorii contribuabili mijlocii
 • 500 lei pentru debitorii din celelalte categorii
 • 100 lei pentru debitorii persoane fizice

În schimb, dacă intervine pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului poate emite și comunica datornicilor somații de plată ori de câte ori se constată acest fapt.

 

De la Somație de plată la Poprire

Primirea unei somații de plată nu înseamnă automat și instaurarea popririi. Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante sub o anumită limită s-a modificat cu Ordinul 2098/2019.

Astfel, se va emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi în funcție de valoarea obligatiilor bugetare/fiscale rămase nestinse, după următoarele intervale de timp pentru debitorul care are calitatea de:

– Mare contribuabil, dacă de la comunicarea somației de plată trec:

 • 15 zile pentru o valoare de peste 40.000 lei;
 • 90 de zile iar datoriile sunt de peste 20.000 lei;
 • 180 de iar valoarea este de peste 3.000 lei

– Contribuabil mijlociu, dacă de la comunicarea somației de plată trec:

 • 15 zile pentru o valoare de peste 40.000 lei;
 • 90 de zile iar datoriile sunt de peste 10.000 lei;
 • 180 de iar valoarea este de peste 1.500 lei

– Celelalte categorii de debitori (contribuabili mici), dacă de la comunicarea somației de plată trec:

 • 15 zile pentru o valoare de peste 10.000 lei;
 • 90 de zile iar datoriile sunt de peste 5.000 lei;
 • 180 de iar valoarea este de peste 500 lei

– Persoană fizică, dacă de la comunicarea somației de plată trec:

 • 15 zile pentru o valoare de peste 2.000 lei;
 • 90 de zile iar datoriile sunt de peste 1.000 lei;
 • 180 de iar valoarea este de peste 100 lei

Ce opțiuni ai dacă primești o Somație de plată de la ANAF

Dacă ai primit o Somație de plată de la ANAF, timpul de răspuns este foarte important. Dacă în 15 zile de la primirea Somației nu actionezi, atunci se va proceda în continuare cu măsurile de executare silită.

Ce ai de făcut în cele 15 zile? În funcție de situația ta specifica poți să:

 • stingi debitul prin plata datoriilor;
 • notifici ANAF cu privire la demararea procedurii de mediere;
 • faci o contestatie;
 • soliciti eșalonarea la plată pe un termen de cel mult 6 luni dacă nu se constituie niciun fel de garanție, și de maximum 5 ani cu îndeplinirea anumitor condiții. 

 

Somația de plată în Noul cod de procedură civilă

Noul Cod de procedura Civila a intrat în vigoare la 15 februarie 2013 și este actul normativ care reglementează principiile și procedurile specifice desfășurării procesului civil, precum și procedura de executare silită în materie civilă.

Conform legii, executarea silită a Debitorului poate fi pornită numai la solicitarea Creditorului în baza unei cereri depuse la biroul executorului judecătoresc. Dacă acesta dispune înregistrarea cererii și deschiderea dosarului de executare atunci are la dispoziție trei zile pentru a solicita încuviințarea executării de către instanța de executare.

Cererea de executare silită se poate depune personal sau prin reprezentant legal, direct la biroul executorului judecătoresc sau poate fi transmisă prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură atât transmiterea cât și confirmarea primirii cererii și a tuturor documentelor justificative.

Odată încuviințată executarea silită de către instanță, executorul judecătoresc va comunica Debitorului (datornicului) o Somație de plată însoțită de:

 • o copie de pe încheierea dată în condițiile art. 666;
 • o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu.

Model Cerere de Executare Silită

În conformitate cu Articolul 668 din Noul Cod de Procedură Civilă “Debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite”.

Comunicarea Somației de plată – condiție a începerii efective a executării silite.

De reținut! 

Comunicarea titlului executoriu și a Somației, cu excepția cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării.

Prin urmare, înainte de a demara orice procedură de executare Debitorului trebuie sa i se comunice Somația de plată. Ulterior, executarea silită poate fi exercitată doar după expirarea termenului arătat în respectiva Somație.

În acest fel Debitorului îi este dată posibilitatea să execute de bunăvoie, în scopul evitării plăţii cheltuielilor de executare ce ar urma să-i fie impuse.

Somația de plată și Procedura Ordonanței de Plată

Procedura ordonanței de plată se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

În aceasta situație Somația de plată va fi comunicată de către Creditor, Debitorului:

 • prin intermediul executorului judecătoresc sau
 • prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire,

și va include prevederea de a plăti suma datorată în termen de 15 zile de la primirea Somației.

Doar după trecerea acestui termen de la comunicarea Somației de plată, și în cazul în care Debitorul nu plătește în termenul prevăzut, Creditorul are posibilitatea sa introducă cererea privind ordonanța de plată la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță.

La cererea privind ordonanța de plată adresată instanței se vor anexa înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate și orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia, precum și dovada comunicării Somației de plată.

De reținut: lipsa dovezii comunicării Somației de plată va fi sancționată prin respingerea cererii ca fiind inadmisibilă.

Important: pentru punerea în executare a ordonanţelor şi a încheierilor pronunţate de instanţă şi declarate de lege executorii, NU este necesară comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei de plată.

Model Somație de plată în dreptul civil

Formatul și conținutul Somației de plată nu sunt prevăzute în mod expres în Noul cod de Procedura Civilă. Din acest motiv în practică se aplică Articolul 679 Constatarea actelor de executare. Conform acestuia, următoarele elementele și mențiuni care trebuie incluse în actele de executare:

 • denumirea și sediul organului de executare;
 • numele și calitatea celui care încheie procesul-verbal;
 • data întocmirii procesului-verbal și numărul dosarului de executare;
 • titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare;
 • numele și domiciliul ori, după caz, denumirea și sediul debitorului și creditorului;
 • locul, data și ora efectuării actului de executare;
 • măsurile luate de executor sau constatările acestuia;
 • consemnarea explicațiilor, opozițiilor și obiecțiunilor participanților la executare;
 • alte mențiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare;
 • menționarea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori a refuzului sau a împiedicării de a semna procesul‑verbal;
 • menționarea numă­rului de exemplare în care s‑a întocmit procesul‑verbal, precum și a persoanelor cărora li s‑a înmânat acesta;
 • semnătura executorului, precum și, când este cazul, a altor persoane interesate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare;
 • ștampila executorului judecătoresc.

Somația europeană de plată

Somația de plată europeană este o procedură menită sa simplifice procesul, să reducă costurile și să accelereze recuperarea creanțelor pecuniare necontestate din cauzele transfrontaliere.

Mai simplu spus, se instituie o procedură prin care se asigură libera circulație și aplicare a Somației de plată la nivel European, în cadrul tuturor statelor membre. În acest mod, în statul membru de executare nu mai sunt necesare proceduri intermediare înaintea recunoașterii și executării.

Cererea de somație de plată europeană se introduce de către reclamant prin intermediul unui formular tip care contine următoarele elemente:

 • numele și adresa părților și, după caz, ale reprezentanților acestora, precum și ale instanței sesizate;
 • valoarea creanței, în special principalul și, după caz, dobânzile, penalitățile contractuale și costurile;
 • în cazul în care se cer dobânzi la creanță, rata dobânzii și perioada pentru care se cer aceste dobânzi, cu excepția cazului în care la principal se adaugă automat dobânzi legale în temeiul legislației statului membru de origine;
 • cauza acțiunii, inclusiv descrierea circumstanțelor invocate ca temei al creanței și, după caz, a dobânzilor cerute;
 • o descriere a elementelor de probă în sprijinul creanței;
 • temeiul competenței;
 • caracterul transfrontalier al litigiului

Foarte important de remarcat este faptul că în cererea de Somație de plată europeană reclamantul declară că după cunoștința sa informațiile furnizate sunt exacte și recunoaște că orice declarație falsă intenționată riscă să atragă sancțiunile prevăzute de legislația statului membru de origine.

Instanța care primește cererea o examinează și drept urmare poate să: 

 • solicite completări și rectificări
 • propună modificări
 • respingă cererea ca nefondată sau inadmisibilă
 • să o accepte și să emită Somația de plată europeană în cel mai scurt termen și în principiu în termen de 30 de zile de la introducerea cererii

În acest ultim caz, Instanța se va asigura că Somația de plată europeană este comunicată sau notificată pârâtului în conformitate cu legislația națională, potrivit modalităților conforme standardelor minimale stabilite. Acesta va fi informat și cu privire la posibilitatea de a:

 • plăti reclamantului suma care este menționată în somația de plată, sau
 • se opune somației de plată făcând opoziție la instanța de origine, opoziție care trebuie trimisă în termen de 30 de zile de la data la care i s-a comunicat sau notificat somația.

Odată ce a devenit executorie, Somația europeană de plată va fi executat în aceleași condiții ca o hotărâre executorie luată în statul membru de executare.

 

 Legislație:

 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completarile ulterioare.
 • Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă – Termenul de intrare în vigoare a Noului Codul de procedura civila a fost amânat de mai multe ori, ultima dispoziție în acest sens fiind cea reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicată în Monitorul Oficial nr. 68/2013.

 

ATENȚIE!

Prin Art.83 din Legea nr.76/2012 de punere în aplicare a Noului Cod de procedura civilă se abroga în mod integral atat Ordonanța Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată, cât și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști.

În prezent, Procedura Ordonanței de Plată este prevăzută în Cartea a VI-a , Titlul IX din Noul Cod de procedura civilă.

Noutăți