Blog Contactează-ne: 0742 035 425[email protected]

POLITICA GENERALĂ DE CONFIDENȚIALITATE

în colectarea, procesarea și păstrarea datelor cu caracter personal

 

În baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), Prezenta Politică de confidențialitate vizează utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.mywiz.ro. Wizrom depune eforturi pentru a asigura protecția confidentialității datelor Dumneavoastră personale în calitate de persoană vizată atunci când utilizați serviciile și produsele noastre. În acest sens, prin prezenta politică stabilim atât modul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveți ca și persoană vizată, dar și modul în care acestea vor fi protejate. Astfel:

1. Scopul utilizării datelor cu caracter personal în calitate de persoană vizată

Prin furnizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoană vizată, vă exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către Wizrom a datelor colectate în următoarele scopuri:

  • Pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz îin care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
  • Pentru a va prelua solicitările online transmise prin intermediul formularului pus la dispoziție pe site-ul www.mywiz.ro, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
  • Pentru a vă expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele;

Datele dumneavoastră colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv 1 (unu) an, sau atât timp cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

2. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) permite ca, pe toată durata în care datele personale sunt păstrate de către Wizrom, dumneavoastră în calitate de persoană vizată să aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care GMP GROUP nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email [email protected]. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

3. Transferul de date

Wizrom nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele Dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

4. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului Wizrom.

5. Responsabilitate

Wizrom este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR, cât și pentru principiile stabilite în această Politică. Wizrom va menține sub responsabilitatea sa un registru în care va ține o evidență a procesării datelor cu caracter personal și scopul pentru care au fost colectate, iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email [email protected].

6. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. În cazul în care se constată posibile încălcări a securităţii datelor, Wizrom are obligația notificării Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp.

7. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrise în art. 1 exercitarea drepturilor de persoană vizată așa cum sunt prevăzute în art. 2 din prezenta politică și de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la [email protected]

8. Plângeri/sesizări/solicitări și termene de răspuns

Utilizatorii ale căror date au fost colectate și/sau procesate și pentru ale căror scopuri și-au dat consimțământul pot transmite plângeri / sesizări / solicitări pe toată perioada pentru care aceste date au fost colectate către Wizrom, transmițând astfel un email la adresa [email protected]. Termenul de raspuns pentru astfel de plângeri / sesizări / solicitări este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii și înregistrării acestora.

9. Modificări/completări ale acestei politici

Wizrom isi rezerva dreptul de a modifica această politică unilateral ori de cate ori consideră că este nevoie și/sau în situații precum modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei politici, Wizrom le va face cunoscute prin intermediul website-ului www.mywiz.ro. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politica generală de confidențialitate.

E-Book Gratuit!